WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PSN

Usługa PlayStation Network („PSN") jest udostępniana przez firmę Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, nr rej. 06020283 („SIENE"). Korzystanie z usługi PSN regulują niniejsze Warunki świadczenia usługi. Użytkownik może korzystać z usługi PSN po spełnieniu następujących warunków:

(i) Posiadanie konta w usłudze Sony Entertainment Network („Konto")
Aby móc korzystać z Konta, użytkownik musi mieć ukończone 7 lat. W przypadku ukończenia 7 lat, ale nieukończenia 18 lat utworzenie Konta z dostępem do usługi PSN i korzystanie z niego wymaga pomocy lub zgody rodzica bądź opiekuna. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za Konta niepełnoletnich członków rodziny w opisanym poniżej zakresie. Uwaga: W systemach PS3, PS Vita i PSP występują odniesienia do „Kont głównych" (czyli kont przeznaczonych dla użytkowników mających ukończone 18 lat) i „Kont podrzędnych" (przeznaczonych dla użytkowników w wieku od 7 do 17 lat, kontrolowanych przez Konta główne). Na potrzeby niniejszych Warunków świadczenia usługi przyjmuje się, że Konta niepełnoletnich członków rodziny to także Konta podrzędne.

(ii) Zachowanie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi warunkami
Niestosowanie się do niniejszych warunków świadczenia usługi, w tym również do wszelkich warunków dodatkowych (poniżej), może skutkować podjęciem przez nas opisanych niżej działań skierowanych przeciwko użytkownikowi, w tym również zablokowaniem dostępu użytkownika do usługi PSN. W przypadku zablokowania użytkownik nie będzie mógł korzystać z usług i/lub produktów, za które zapłacił i nie uzyska zwrotu pieniędzy.

Użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejsze warunki świadczenia usługi przed ich zaakceptowaniem. Jeśli któryś z warunków jest niezrozumiały, użytkownik powinien omówić go z pracownikiem naszego działu obsługi klienta zanim zaakceptuje niniejsze warunki świadczenia usługi (dane kontaktowe można znaleźć pod adresem www.playstation.com/get-help/contact-us/).

Ostatnia aktualizacja: Październik 2017 r. (nr wersji 9.0)

Spis treści
1. Konta PSN
2. Dodatkowe obowiązujące warunki
3. Obowiązki użytkownika związane z Kontem
4. Obowiązki użytkownika związane z Kontami niepełnoletnich członków rodziny
5. Zasady postępowania
6. Portfel PSN i dodawanie funduszy
7. Kupowanie Produktów
8. Zamówienia przedpremierowe
9. Kody
10. Subskrypcje
11. Ograniczenia użytkowania (znane pod nazwą DRM)
12. Usługa PlayStation Video i związane z nią ograniczenia
13. Prawa własności intelektualnej (w tym pirackie oprogramowanie)
14. Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika
15. Aktualizacje oprogramowania oraz ich wpływ na użytkownika
16. Konserwacja lub zamknięcie usługi PSN
17. Zamykanie Konta
18. Ochrona usługi PSN (w tym niezachowanie zgodności z niniejszymi Warunkami świadczenia usługi)
19. Prawa użytkownika i zakres naszej odpowiedzialności
20. Zmiany w umowach zawartych przez nas z użytkownikiem oraz nasze prawo do przenoszenia naszych umów z użytkownikiem
21. Prawo właściwe, jurysdykcja oraz prawa stron trzecich
22. Informacje o naszej firmie i dane kontaktowe

1. Konta PSN

Konto umożliwia uzyskiwanie dostępu do szerokiego asortymentu usług internetowych oraz zawartości cyfrowej, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych, w tym do sieci PSN, sklepu PlayStation®Store, portfela elektronicznego (opis poniżej), społeczności wirtualnych (w których można poznawać innych użytkowników oraz komunikować się z nimi i grać), oprogramowania, aktualizacji, oprogramowania systemowego, poprawek, nowych publikacji, gier i rozgrywki online, muzyki, filmów, subskrypcji oraz innych atrakcji określanych wspólnym terminem „Produkty".

Dostępność Produktów jest zależna od używanego urządzenia i niektóre Produkty mogą nie być dostępne lub obsługiwane w kraju lub preferowanym języku użytkownika.

2. Dodatkowe obowiązujące warunki

Oprócz niniejszych Warunków świadczenia usługi użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania następujących dokumentów:
(i) Polityka prywatności PlayStation;
(ii) Licencja na oprogramowanie systemowe używanego systemu PlayStation® (jeśli takie istnieje);
(iii) Warunki korzystania z oprogramowania (w przypadku korzystania z systemu PlayStation®);
(iv) Ograniczenia dotyczące korzystania z zawartości wideo (w przypadku korzystania z usługi PlayStation Video);
(v) Zasady i warunki korzystania z materiałów Cross-Buy (w przypadku korzystania z materiałów Cross-Buy);
(vi) Zasady i warunki korzystania z kodów (w przypadku korzystania z kodów);
(vii) Warunki korzystania z witryny (w przypadku korzystania z witryny www.playstation.com)

Wymienione dokumenty są dostępne pod następującymi adresami: www.playstation.com/legal/PSNTerms/, www.playstation.com/legal/cross-buy-content-terms-and-conditions oraz https://www.playstation.com/pl-pl/legal/website-terms-of-use/.

Dostęp do niektórych produktów może być również uzależniony od udzielenia przez użytkownika zgody na dodatkowe warunki nałożone przez nas lub strony trzecie. Niezastosowanie się do którychkolwiek z wymienionych w tej części warunków dodatkowych będzie stanowić naruszenie niniejszych warunków świadczenia usługi.

3. Obowiązki użytkownika związane z Kontem

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania nam prawdziwych i ścisłych informacji podczas rejestracji Konta, a następnie do ich uaktualniania w ustawieniach zarządzania Kontem.

Użytkownik powinien zastosować silne hasło, które różni się od wszystkich innych haseł używanych przez niego w innych usługach internetowych. Jeśli użytkownik loguje się do Konta w systemie, do którego mają dostęp inni użytkownicy, powinien pamiętać o wylogowaniu się z Konta na zakończenie każdej sesji lub, w przypadku korzystania z systemu PS4, powinien ustawić kod dostępu w opcji [Ustawienia] > [Ustawienia logowania], aby uniemożliwić innym osobom zalogowanie się na tym PS4 przy użyciu jego Konta.

Obowiązkiem użytkownika jest nieujawnianie nazwy użytkownika i hasła do Konta oraz kontrolowanie dostępu do jego systemu oraz Konta. Dotyczy to również zachowania w tajemnicy danych Konta, takich jak identyfikator Konta i hasło (oraz kod dostępu do systemu PS4 w stosownych przypadkach), oraz nieudostępniania Konta innym użytkownikom. W razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących naruszenia zabezpieczeń Konta, w tym przekonania, że osoba inna niż użytkownik poznała hasło, lub że hasło jest lub może być używane przez inną osobę bez pozwolenia użytkownika, użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia nas o tym.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie przypadki użycia Konta, w tym również za wszystkie zakupy oraz zachowania w Internecie (z wyjątkiem przypadków, gdy takie przypadki użycia są bezpośrednim skutkiem naszego błędu). W szczególności użytkownik może ponosić odpowiedzialność za korzystanie z Konta bez upoważnienia użytkownika, będące wynikiem niedopełnienia przez niego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa jego danych.

Jeśli użytkownik uważa, że padł ofiarą przestępstwa w związku z usługą PSN (dotyczy to również wszelkich działań związanych z oszustwami na Koncie), powinien natychmiast skontaktować się z organami ścigania i naszym działem obsługi klienta.

4. Obowiązki użytkownika związane z Kontami niepełnoletnich członków rodziny

Aby móc utworzyć Konto, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli użytkownik ma ukończone 18 lat i jest rodzicem lub prawnym opiekunem, może utworzyć Konta z dostępem do usługi PSN dla maksymalnie 6 członków rodziny, w tym dzieci w wieku od 7 do 17 lat (dzieci poniżej 7 roku życia nie mogą korzystać z usługi PSN). Każde z dzieci musi mieć własne Konto. Więcej informacji o Kontach rodzinnych można znaleźć tutaj: https://www.playstation.com/get-help/help-library/my-account/parental-controls/family-accounts.html.

Dotyczy wszystkich Kont niepełnoletnich członków rodziny:
(i) Należy zadbać o to, aby użytkownicy Kont niepełnoletnich członków rodziny postępowali zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usługi oraz utrzymywali dane dotyczące swoich Kont w tajemnicy przed innymi osobami (również własnymi znajomymi). Dotyczy to również hasła do Konta (oraz kodu dostępu do PS4 w stosownych przypadkach).
(ii) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie przypadki użycia Kont niepełnoletnich członków rodziny, w tym również za wszystkie zakupy oraz zachowania w Internecie.
(iii) Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne przypadki nieupoważnionego użycia ani udostępniania Kont niepełnoletnich członków rodziny.
(iv) Użytkownik akceptuje fakt, że w związku z zakupami dokonanymi za pomocą Kont niepełnoletnich członków rodziny możemy pobrać fundusze z jego portfela PSN.
(v) Użytkownik lub dowolny dorosły członek rodziny wskazany w ustawieniach Konta jako Opiekun może włączyć kontrolę rodzicielską, aby ograniczyć zakres działań i treści dostępnych dla Kont niepełnoletnich członków rodziny, na przykład uniemożliwiając niepełnoletnim członkom rodziny robienie zakupów lub ustalając maksymalny limit wydatków. Wskazując dorosłego członka rodziny jako Opiekuna niepełnoletniego członka rodziny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wskazany dorosły może zmieniać ustawienia kontroli rodzicielskiej określone dla Konta danego niepełnoletniego członka rodziny (w tym ustawienia dopuszczalnej kwoty wydatków z portfela PSN). Uwaga: Użytkownik nie będzie powiadamiany o żadnych zmianach wprowadzonych przez wskazanego Opiekuna w ustawieniach kontroli rodzicielskiej Kont niepełnoletnich członków rodziny. Więcej informacji na temat kontroli rodzicielskiej można uzyskać pod adresem: www.playstation.com/safety.
(vi) Jeżeli w portfelu użytkownika powiązanym z Kontem niepełnoletniego członka rodziny jest za mało funduszy na sfinalizowanie transakcji zakupu, należy dodać fundusze ręcznie, ponieważ fundusze w portfelu nie zostaną uzupełnione automatycznie w związku z zakupami dokonywanymi przez niepełnoletnich członków rodziny.
(vii) Istnieje możliwość, że niepełnoletni członkowie rodziny nie będą mogli dokonać zakupu lub uzyskać dostępu do Produktów z wyższą klasyfikacją wiekową niż ich zarejestrowany wiek. Obowiązuje to nawet wówczas, gdy Konto niepełnoletniego członka rodziny jest uprawnione do korzystania z subskrypcji PlayStation Plus.
(viii) Nie wszystkie Produkty dostępne w ramach usługi PSN zostały sklasyfikowane i niektóre z nich mogą zawierać materiały i język przeznaczone dla osób dorosłych. Nie jesteśmy w stanie kontrolować zachowań innych użytkowników. Niepełnoletni członkowie rodziny mogą otrzymywać od innych użytkowników usługi PSN wiadomości, o których użytkownik nie będzie informowany.

Zalecamy nadzorowanie działań dzieci w usłudze PSN.

5. Zasady postępowania

Podczas interakcji z nami lub innymi użytkownikami (wśród których mogą być dzieci) użytkownik i niepełnoletni członkowie jego rodziny powinni zachowywać się zgodnie z prawem, przyzwoicie, z rozwagą i szacunkiem. Dotyczy to korzystania z wszelkich funkcji udostępniania i komunikacji dostępnych w PSN, które umożliwiają udostępnianie wiadomości, komentarzy, obrazów, zdjęć, plików wideo, modów/dodatków do gier, wizualnych zapisów gier oraz innych materiałów i informacji, a także komunikacji z pracownikami naszego działu obsługi klienta oraz z innymi pracownikami i przedstawicielami poprzez wiadomości e-mail, telefonicznie lub innymi drogami.

Przykłady:
Nie wolno udostępniać żadnych treści wulgarnych ani wykorzystywać funkcji społecznościowych, mając na celu skrzywdzenie lub zastraszenie innej osoby.
Nie wolno udostępniać żadnych treści oszczerczych ani obraźliwych (w tym pod względem rasowym, etnicznym, religijnym lub seksualnym).
Nie wolno stosować ani promować mowy nienawiści, zachowań agresywnych ani niedozwolonych substancji.
Nie wolno stosować gróźb ani przemocy, ani popierać stosowania przemocy, co dotyczy również gróźb związanych z terroryzmem oraz popierania terroryzmu.
Nie wolno zachowywać się w sposób zakłócający spokój, zagrażający lub zastraszający, ani podszywać się pod inne osoby lub prześladować innych użytkowników.
Nie wolno przesyłać spamu ani przekazywać rekomendacji/ofert osobom z listy kontaktów bez uzyskania ich zgody.
Nie wolno oszukiwać ani wykorzystywać błędów, usterek, braków w zabezpieczeniach oraz niezamierzonych zachowań mechaniki gry istniejących w Oprogramowaniu, sieci PSN lub dostępnych w niej produktach w celu uzyskania nieuczciwej przewagi.
Nie wolno udostępniać, wymieniać, wyłudzać ani pozyskiwać danych logowania do Kont.
Nie wolno wykorzystywać usługi PSN ani żadnych dostępnych w niej Produktów do celów związanych z jakąkolwiek działalnością komercyjną, ani powiązywać ich z tego rodzaju działalnością.
Nie wolno postępować w sposób naruszający prywatność lub prawa własności intelektualnej.
Nie wolno wykonywać żadnych działań będących w sprzeczności z niniejszymi warunkami świadczenia usługi lub obowiązującym prawem, ani też podejmować prób ich wykonania lub grozić ich wykonaniem.
Należy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i dobrymi manierami.

6. Portfel PSN i dodawanie funduszy

Jeśli użytkownik znajduje się w kraju, w którym funkcjonuje sklep PlayStation®Store, z jego Kontem powiązany jest portfel PSN. Informacje dotyczące dostępności sklepu PlayStation®Store w kraju użytkownika można znaleźć pod adresem https://status.playstation.com. Należy mieć na uwadze co następuje:

(i) Zatwierdzone metody płatności umożliwiające dodanie funduszy do portfela PSN różnią się w poszczególnych krajach i w dowolnym momencie możemy zmienić dostępne metody płatności. Wydając nam dyspozycję uzupełnienia funduszy w portfelu, użytkownik dokonuje zakupu usługi, która jest realizowana natychmiast, w związku z czym użytkownik nie może zmienić zdania ani otrzymać zwrotu.
(ii) Możemy odrzucić wniosek użytkownika o zarejestrowanie na Koncie metody płatności (np. karty kredytowej lub debetowej) i/lub dowolny wniosek o dodanie funduszy do portfela PSN w przypadku podejrzenia o oszustwo, gdy podmiot obsługujący płatności nie zatwierdzi transakcji lub z dowolnej innej przyczyny.
(iii) Dane metody płatności (z wyłączeniem 3-cyfrowego kodu zabezpieczającego w przypadku karty płatniczej) pozostaną zapisane do wykorzystania w przyszłości, chyba że użytkownik je usunie, korzystając z ustawień Konta.
(iv) Możemy ustalić minimalną kwotę płatności uzupełniającej stan portfela PSN. Podmiot obsługujący płatności może również ograniczyć maksymalną kwotę funduszy, jaką użytkownik może dodać jednorazowo do swojego portfela PSN.
(v) Użytkownik może w danym momencie przechowywać w portfelu PSN określoną maksymalną kwotę funduszy, która decyduje o wysokości kwoty funduszy, jaką może dodać.
(vi) Po przyjęciu przez nas złożonej przez użytkownika dyspozycji dodania funduszy do portfela PSN (dotyczy to również sytuacji, w których korzystamy z zarejestrowanej metody płatności w celu automatycznego dodania do portfela minimalnej kwoty wymaganej w celu dokonania zakupu lub minimalnej kwoty płatności uzupełniającej, jeśli jest ona większa) na mocy niniejszych warunków świadczenia usługi następuje zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem a nami.
(vii) Zlecenie dodania funduszy zostaje zakończone w momencie udostępnienia przez nas funduszy w portfelu PSN.
(viii) Użytkownik udziela wyraźnej zgody na natychmiastowe udostępnienie mu wszystkich dodanych funduszy po zaakceptowaniu przez nas płatności oraz na to, że po ich udostępnieniu, w granicach dozwolonych przez prawo, użytkownik nie będzie mieć prawa do anulowania ani odstąpienia od umowy.
(ix) Użytkownik ma obowiązek wykorzystać fundusze w ciągu 24 miesięcy od daty ich dodania do portfela PSN.
(x) Usługa PSN nie funkcjonuje jak bank, a portfel PSN nie jest rachunkiem bankowym.
(xi) Fundusze w portfelu PSN nie mają wartości poza usługą PSN i można ich używać tylko do kupowania sprzedawanych przez nas Produktów. Nie można wymieniać ich na gotówkę
, nie stanowią własności osobistej użytkownika i nie można ich przenieść na rzecz innych osób.
(xii) Użytkownik może uzyskać zwrot funduszy do portfela PSN w następujących przypadkach: (i) usługa PSN zostanie przez nas trwale zamknięta (zgodnie z warunkami w punkcie 16); (ii) Konto użytkownika zostanie zamknięte w następstwie wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usługi lub Warunkach korzystania z oprogramowania (zgodnie z warunkami w punkcie 20); lub (iii) tak stanowi prawo.

Obciążenia zwrotne
Jeśli kwota dodana do portfela zostanie wycofana przez podmiot obsługujący płatności (np. bank użytkownika, wydawcę karty kredytowej lub serwis PayPal), czyli nastąpi tzw. „obciążenie zwrotne", użytkownik będzie zobowiązany do spłacenia kwoty tego obciążenia. Dostęp do usługi PSN przy użyciu Konta użytkownika zostanie zablokowany do czasu spłacenia tego zadłużenia. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania funduszy z portfela użytkownika na poczet dowolnego zadłużenia.

Uzupełnianie stanu portfela za pomocą telefonu komórkowego
Jeśli użytkownik zdecydował się zasilić portfel za pomocą metody płatności z użyciem telefonu komórkowego, kwota zostanie pobrana przez operatora sieci telefonii komórkowej. Operator sieci telefonii komórkowej może również naliczać standardowe stawki za przesyłanie wiadomości. Zwracamy uwagę, że zobowiązanie użytkownika do dokonania na naszą rzecz płatności w związku z uzupełnieniem stanu portfela jest kwestią osobną i niezależną od zobowiązania do dokonania płatności na rzecz operatora sieci telefonii komórkowej. Jeśli użytkownik nie ureguluje płatności na rzecz operatora sieci telefonii komórkowej, możemy zawiesić jego Konto i samodzielnie lub za pośrednictwem strony trzeciej podjąć wobec niego działania mające na celu wyegzekwowanie płatności. Szczególna uwaga dotycząca użytkowników z terenu Niemiec: po dodaniu funduszy do portfela za pomocą metody płatności z użyciem telefonu komórkowego, kwota zadłużenia użytkownika wobec nas zostanie przekazana stronie trzeciej, a następnie operatorowi sieci komórkowej, który wyegzekwuje ją od użytkownika na następnym rachunku za usługi telefonii komórkowej.

7. Kupowanie Produktów

Gdy użytkownik lub niepełnoletni członkowie jego rodziny kupują Produkty lub składają zamówienia przedpremierowe w sklepie PlayStation®Store, korzystając z funduszy z portfela PSN (dotyczy to również subskrypcji), składają zamówienie u nas, nawet jeśli dostęp do sklepu PlayStation®Store uzyskują za pośrednictwem gry lub witryny internetowej strony trzeciej.

Użytkownik akceptuje fakt, że w ramach płatności za wszystkie zamówienia złożone u nas za pośrednictwem Konta (w tym również Kont niepełnoletnich członków rodziny) możemy pobrać fundusze z jego portfela PSN. Ceny mogą ulec zmianie, a promocje mogą w każdej chwili zostać wycofane. Użytkownik musi zadbać o to, by przed złożeniem zamówienia zarówno on, jak i niepełnoletni członkowie jego rodziny zrozumieli i zaakceptowali cenę, klasyfikację oraz informacje dotyczące zgodności i produktu wyświetlane w przypadku Produktów. Informacje te mogą nie być dostępne w preferowanym przez użytkownika języku. W celu uzyskania objaśnień dotyczących tych informacji, w tym informacji niedostępnych w preferowanym przez użytkownika języku, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Zasady związane ze składaniem zamówienia:
(i) Wszystkie zakupy są dokonywane w walucie i po cenie wyświetlanej podczas składania zamówienia i zawierają wszystkie podatki pośrednie. Obowiązkiem użytkownika jest uregulowanie obowiązującego podatku VAT i cła oraz ewentualnych opłat za korzystanie z usług banku lub karty.
(ii) Możemy nie przyjąć zamówienia użytkownika albo anulować je z dowolnego powodu (w tym błędów w cenach).
(iii) Zamówienie użytkownika zostaje uznane za przyjęte dopiero po wystąpieniu jednego z następujących zdarzeń (tego, które wystąpi najpierw): (a) gdy prześlemy wiadomość z potwierdzeniem na adres e-mail zarejestrowany na Koncie użytkownika (lub Koncie niepełnoletniego członka rodziny, jeśli to przez nie zostało złożone zamówienie); (b) gdy Produkt (lub jego część) zostanie udostępniony do użytku, pobrania lub odtwarzania strumieniowego.
(iv) Po zaakceptowaniu przez nas zamówienia złożonego przez użytkownika za pośrednictwem jego Konta lub Konta niepełnoletniego członka jego rodziny, pomiędzy użytkownikiem a nami zawierana jest umowa związana z zamówieniem na mocy niniejszych Warunków świadczenia usługi.
(v) Jeśli nie przyjmiemy zamówienia użytkownika, wszelkie kwoty pobrane z portfela PSN zostaną zwrócone do portfela PSN.
(vi) Dotyczy wszystkich zamówień: jeśli kwota funduszy w portfelu PSN użytkownika będzie niewystarczająca, użyjemy zarejestrowanej metody płatności (jeśli istnieje) w celu automatycznego dodania do portfela użytkownika minimalnej kwoty niezbędnej do zrealizowania zakupu (lub minimalnej kwoty uzupełnienia funduszy, jeżeli ta kwota jest większa). Nie dotyczy to zakupów dokonywanych przez niepełnoletnich członków rodziny.
(vii) Zgodnie z ustaleniami w punkcie 12 Produkty zakupione przez użytkownika będą dla niego dostępne do pobrania lub odtwarzania strumieniowego (w zależności od sytuacji) przez odpowiedni czas.
(viii) Użytkownik dokonuje zakupu licencji na korzystanie z Produktów — informacje znajdują się w punkcie 13. Oprócz tej licencji użytkownik nie dysponuje żadną własnością, prawami własności ani gospodarczymi lub finansowymi udziałami w odniesieniu do kupowanych Produktów.

Prawa do anulowania
Dokonane zakupy nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych Warunkach świadczenia usługi, w aktualnych w danym momencie Zasadach anulowania zakupów w PlayStation®Store dostępnych pod adresem www.playstation.com/store-cancellation-policy lub sytuacji, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej.

Zakupy wewnątrz aplikacji
Należy pamiętać, że w przypadku zakupienia lub pobrania Produktu (w tym również Produktu bezpłatnego) przez użytkownika lub niepełnoletnich członków jego rodziny, mogą być dostępne opcje dokonania w ramach aplikacji zakupu dodatkowych Produktów przy użyciu portfela PSN. Użytkownik zgadza się zapłacić za wszystkie dokonane zakupy.

Funkcje dostępne w ramach usługi PSN
W dowolnym momencie możemy zdecydować o wycofaniu funkcji z usługi PSN. W takim przypadku będziemy starali się powiadomić użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto, w przypadku Produktów, w których dostępny jest tryb online, wydawca takiego Produktu może zdecydować o wyłączeniu na stałe serwera, na którym hostowany jest produkt lub serwera obsługującego tryb online, albo o wycofaniu określonych funkcji dostępnych w trybie online. Jeśli takim wydawcą jesteśmy my lub firma z nami stowarzyszona, będziemy starali się powiadomić użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli wydawcą jest strona trzecia, poprosimy tego wydawcę, by postąpił w ten sam sposób. Produkty przeznaczone do użytku w trybie online mogą nie nadawać się do użytku po wycofaniu funkcji z usługi PSN lub wyłączeniu serwerów i nie można uzyskać za nie zwrotu pieniędzy. Dostęp do gier internetowych dla wielu graczy w systemie PS4 jest możliwy, tylko jeżeli użytkownik jest subskrybentem usługi PlayStation®Plus. Wyjątkiem są gry internetowe dla wielu graczy dostępne w ramach usługi PlayStation™Now i niektóre gry bezpłatne.

Waluta wirtualna
Produkty, które można kupować w sklepie PlayStation®Store lub zdobywać w ramach rozgrywki, obejmują kwoty fikcyjnych walut przeznaczone do użytku w określonych grach i aplikacjach („Waluty wirtualne"). Użytkownik oświadcza, że nie będzie angażować się w sprzedawanie, kupowanie ani korzystanie z Walut wirtualnych poza grą lub aplikacją, do użytku w której zostały zakupione, a także, że nie będzie wymieniać Walut wirtualnych na prawdziwą walutę ani na równowartość w prawdziwej walucie. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Waluty wirtualne nie mają wartości w świecie rzeczywistym. Waluty wirtualne mogą utracić ważność i nie będą nadawać się do użytku po wycofaniu funkcji z usługi PSN, ani nie będzie można uzyskać za nie zwrotu pieniędzy.

8. Zamówienia przedpremierowe

W przypadku zamówień przedpremierowych dotyczących zawartości cyfrowej użytkownik akceptuje fakt, że możemy pobrać z jego portfela kwotę należną za zamówienie przedpremierowe w dniu złożenia zamówienia przedpremierowego (jeśli zostanie przez nas przyjęte).

Zamówienie przedpremierowe możemy anulować do daty premiery. Użytkownik może anulować zamówienie przedpremierowe i uzyskać zwrot zgodnie z Zasadami anulowania zakupów w PlayStation®Store dostępnymi pod adresem www.playstation.com/store-cancellation-policy. W przypadku anulowania zamówienia przedpremierowego użytkownik nie będzie już upoważniony do otrzymania produktów promocyjnych oferowanych w ramach zamówienia przedpremierowego.

9. Kody

Jeśli nie podano inaczej, kody mogą zostać wykorzystane tylko raz, w ramach jednego Konta, przy czym podlegają one obowiązującemu prawu, nie można uzyskać zwrotu ich równowartości, spieniężyć ich, przekazać ani wymienić na gotówkę lub saldo na rachunku (jedynym wyjątkiem jest przekazanie komuś zakupionego przez siebie kodu jako podarunku). Wykorzystanie kodów podlega niniejszym warunkom świadczenia usługi, szczególnym ograniczeniom wyszczególnionym na kuponie z kodem oraz warunkom dostępnych pod adresem www.playstation.com/legal/sen-voucher-code-terms-and-conditions.

10. Subskrypcje

Informacje związane z zakupem płatnej subskrypcji, wymianą kodu na subskrypcję lub z korzystaniem z bezpłatnej subskrypcji próbnej na usługi udostępniane w ramach usługi PSN:
(i) Subskrypcje płatne i próbne są oferowane użytkownikowi na ustalone okresy subskrypcji i odnawiane cyklicznie w sposób objaśniony przed zakupem lub przystąpieniem do użytkowania.
(ii) Po zakupie subskrypcji włączymy opcję „Automatyczne finansowanie" w ustawieniach konta. Oznacza to, że w przypadku braku wystarczających funduszy w portfelu na uregulowanie cyklicznej opłaty subskrypcyjnej, wymagana kwota zostanie pobrana przy użyciu metody płatności zarejestrowanej na Koncie (o ile taka istnieje), chyba że Automatyczne finansowanie zostanie wyłączone przez użytkownika. Nie dotyczy to zakupów dokonywanych przez niepełnoletnich członków rodziny. W dowolnym momencie można wyłączyć Automatyczne finansowanie, korzystając ze strony zarządzania Kontem.
(iii) Na zakończenie każdego okresu rozliczeniowego pobierzemy z portfela PSN użytkownika opłatę subskrypcyjną za następny okres z wyjątkiem następujących sytuacji:
a. użytkownik anuluje subskrypcję przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego, wyłączając opcję [Automatyczne odnawianie] (więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.playstation.com/store-cancellation-policy);
b. brak wystarczających funduszy w portfelu użytkownika, podczas gdy ustawienie Automatyczne finansowanie jest wyłączone lub użytkownik nie ma zarejestrowanej metody płatności;
c. subskrypcja zostanie przez nas wyłączona z dowolnej przyczyny.
Dotyczy to również wszelkiego rodzaju subskrypcji próbnych, które zostaną zastąpione subskrypcją płatną, chyba że użytkownik anuluje subskrypcję, zanim bezpłatny okres próbny dobiegnie końca, lub poinformujemy go o wystąpieniu innych okoliczności.
(iv) Jeśli pobranie płatności za subskrypcję nie powiedzie się, możemy próbować pobrać ją ponownie przez kolejnych kilka dni. W tym czasie użytkownik może mieć dostęp do subskrybowanej usługi. Okres rozliczeniowy subskrypcji nie zmieni się, a jeśli ponowna próba pobrania płatności się powiedzie, kolejne daty cyklicznych płatności będą takie same jak w sytuacji, gdyby płatność udało się pobrać za pierwszym razem.
(v) Cena subskrypcji będzie pozostawać bez zmian, chyba że powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail zarejestrowany na Koncie. Wówczas użytkownik uzyska możliwość anulowania subskrypcji przed wprowadzeniem podwyżki ceny.
(vi) Jeśli użytkownik ma już płatną subskrypcję lub bezpłatną subskrypcję próbną i wykupi kolejną subskrypcję na tę samą usługę, bieżąca subskrypcja zostanie zakończona wraz z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, po czym rozpocznie się nowa subskrypcja.
(vii) Po zakończeniu subskrypcji może nie być możliwy dostęp do całości lub części Produktów pobranych za jej pośrednictwem.

Pakiet Produktów udostępnianych w ramach subskrypcji może się zmieniać w kolejnych okresach, a niektóre Produkty mogą być dostępne osobno poza subskrypcją. Użytkownik może nie mieć dostępu do wszystkich Produktów stanowiących część pakietu ze względu na ograniczenia wiekowe, geograficzne lub inne.

11. Ograniczenia użytkowania

Z niektórymi Produktami dostępnymi w usłudze PSN mogą wiązać się szczególne zasady korzystania z nich. Na przykład gdy użytkownik kupuje Produkt (w tym subskrypcję usługi), mogą obowiązywać go pewne ograniczenia, zgodnie z którymi może pobierać, odtwarzać strumieniowo i/lub korzystać z Produktu:
(i) tylko w kraju rezydencji;
(ii) tylko za pośrednictwem Konta, za pomocą którego dokonano zakupu;
(iii) tylko przez ograniczony czas;
(iv) tylko w połączeniu z określonymi zgodnymi systemami Sony i/lub innymi urządzeniami;
(v) tylko na określonej liczbie zgodnych urządzeń (w tym systemów Sony) powiązanych z Kontem, za pomocą którego dokonano zakupu.

W przypadku korzystania z usługi odtwarzania strumieniowego w innym kraju niż ten, w którym zarejestrowano Konto użytkownika, jakość usługi może być różna od jakości w kraju macierzystym Konta.

Wszelkie ograniczenia materialne zostaną przedstawione użytkownikowi w momencie zakupu. Przed dokonaniem zakupu użytkownik powinien się upewnić, że rozumie te ograniczenia (w celu uzyskania objaśnień dotyczących tych informacji, w tym informacji niedostępnych w preferowanym przez użytkownika języku, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta). W tych ograniczeniach termin KONSOLA DOMOWA oznacza system PS3 lub PS4, a KONSOLA PRZENOŚNA oznacza system PSP, PS Vita lub PS TV.

Korzystanie ze zgodnego systemu Sony i/lub innego urządzenia w Produkcie może wymagać przeprowadzenia aktywacji za pośrednictwem Konta, za pomocą którego dokonano zakupu. W przypadku usunięcia Konta, za pomocą którego zakupiono Produkt lub zdezaktywowania danego zgodnego urządzenia (w tym systemu Sony) użytkownik może utracić dostęp do Produktu oraz możliwość korzystania z niego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby dopuszczalnych aktywacji i dezaktywacji zgodnego urządzenia (w tym systemu Sony).

12. Usługa PlayStation Video i związane z nią ograniczenia

Głównie z powodu ograniczeń nałożonych na nas przez naszych licencjodawców możemy w dowolnej chwili ograniczyć lub zablokować możliwość odtwarzania strumieniowego, pobierania lub ponownego pobierania filmów wypożyczonych i/lub zakupionych za pośrednictwem usługi PlayStation Video. Wersje próbne, próbki i zwiastuny filmów w usłudze PlayStation Video mogą nie być w pełni reprezentatywne w stosunku do pełnych wersji filmów. Zdigitalizowane wersje niektórych filmów mogą nie być identyczne z pozycjami w formacie oryginalnym lub wcześniej publikowanymi wersjami pozycji o tym samym tytule.

Niektóre ograniczenia wpływają na sposób, w jaki użytkownik może korzystać z filmów udostępnionych mu za pomocą usługi PlayStation Video oraz ograniczenia te mogą się różnić w zależności od tego, czy użytkownik wypożycza, czy kupuje film oraz od tego, czy film jest w formacie HD czy SD. W szczególności:
(i) Gdy wypożyczone filmy zostaną pobrane na zgodne urządzenie, nie będą dostępne z innego zgodnego urządzenia.
(ii) Pewne zakupione i wypożyczone filmy mogą nie być dostępne za pomocą połączenia do gry zdalnej i mogą być dostępne jedynie do pobrania lub do odtwarzania strumieniowego w zależności od zgodnego urządzenia używanego przez użytkownika.
(iii) Niektóre zgodne urządzenia mogą odtwarzać strumieniowo lub pobierać wyłącznie z usługi PlayStation Video.
(iv) Możliwość pobierania lub odtwarzania strumieniowego wypożyczonych i zakupionych filmów może również zostać ograniczona:
a. wyłącznie do określonych zgodnych urządzeń;
b. wyłącznie do określonej liczby odtworzeń dziennie;
c. wyłącznie do określonej liczby zgodnych urządzeń;
d. do odtwarzania strumieniowego za pomocą jednego zgodnego urządzenia w danym momencie;
e. do określonego czasu w przypadku wypożyczenia filmu; i/lub
f. wyłącznie do określonego, wskazanego oprogramowania na zgodnym urządzeniu.
Te ograniczenia objaśniono na stronie www.playstation.com/legal/playstation-video-usage-restrictions, jednak może ona nie być dostępna w preferowanym przez użytkownika języku. Przed dokonaniem zakupu użytkownik powinien się upewnić, że rozumie te ograniczenia. W celu uzyskania objaśnień dotyczących tych informacji, w tym informacji niedostępnych w preferowanym przez użytkownika języku, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

13. Prawa własności intelektualnej (w tym pirackie oprogramowanie)

Wszystkie prawa własności intelektualnej w usłudze PSN i Produktach powiązanych stanowią własność naszą i/lub naszych licencjodawców. Wszystkie nazwy firm, Produktów i usług w usłudze PSN są nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usług należącymi do odpowiednich właścicieli.

Dokonując zakupu Produktu, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kupuje licencję na korzystanie z tego Produktu i nie staje się właścicielem Produktu. W przypadku gdy kupowany od nas Produkt to Oprogramowanie (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach korzystania z oprogramowania), użytkownikowi udzielana jest licencja na korzystanie z tego Oprogramowania w sposób zgodny z Warunkami korzystania z oprogramowania. W przypadku wszystkich innych kupowanych od nas Produktów użytkownikowi przyznawana jest ograniczona, niewyłączna, nieprzenoszalna licencja osobista na korzystanie z tych Produktów. Poza tą licencją my i/lub nasi licencjodawcy zachowujemy wszystkie prawa, udziały i środki naprawcze.

Za pośrednictwem usługi PSN użytkownik może mieć możliwość udostępnienia nam i innym użytkownikom swoich tekstów, wiadomości, komentarzy, obrazów, zdjęć, głosu, muzyki, filmów, modów/dodatków do gier, wizualnych zapisów gier oraz innych materiałów i informacji związanych z grami („MGU"). MGU utworzone i udostępniane przez użytkownika są jego własnością, jednakże my (a także w stosownych przypadkach wydawca Produktu) nadal zachowujemy prawa własności intelektualnej do MGU użytkownika, tym samym nie wolno mu wykorzystywać MGU do celów komercyjnych bez zgody zarówno naszej jak i wydawcy Produktu.

W sposób nieodpłatny użytkownik:
(i) upoważnia zarówno nas i powiązane z nami podmioty, jak i innych użytkowników PSN do używania, rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania, wyświetlania i publikowania jego MGU, jego identyfikatora internetowego PSN oraz prawdziwego imienia/nazwiska, jeśli zdecyduje się go używać, poprzez sieć PSN i inne powiązane produkty PlayStation®, takie jak strony internetowe powiązane z Produktem; oraz
(ii) upoważnia nas i powiązane z nami podmioty do licencjonowania, sprzedaży i innego wykorzystywania do celów komercyjnych jego MGU (np. sprzedaży subskrypcji dostępu do jego MGU (osobno lub w połączeniu z innymi MGU) i/lub uzyskiwania przychodów z reklam w związku z MGU), oraz do wykorzystywania jego MGU w promowaniu Produktów oraz innych produktów i usług PlayStation®.

Każdy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zarówno my, jak i inni użytkownicy PSN mogą dokonywać zmian w jego MGU oraz usuwać je, i zrzeka się wszelkich osobistych praw autorskich do swoich MGU. Zamieszczenie MGU będzie oznaczać, że użytkownik dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do zamieszczania takich MGU i do udzielania praw określonych w niniejszym punkcie 13.

Ponadto użytkownikowi nie wolno:
(i) udostępniać, sprzedawać, kupować, przekazywać, wypożyczać ani podlicencjonować w całości ani w części Konta (w tym Kont niepełnoletnich członków rodziny), identyfikatora internetowego ani żadnych innych danych uwierzytelniających powiązanych z Kontem;
(ii) pod żadnym pozorem zakłócać, nadużywać, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, hakować, krakować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować żadnego z Produktów ani części żadnego z Produktów (ani żadnego sprzętu, systemu lub infrastruktury wykorzystywanych do łączenia z usługą PSN), chyba że jest to w sposób wyraźnie dozwolony w ramach obowiązującego prawa;
(iii) tworzyć dzieł pochodnych, podejmować prób stworzenia kodu źródłowego na postawie kodu obiektowego ani pobierać Produktu lub dowolnej części Produktu do celów innych niż te, na które udzielamy upoważnienia;
(iv) przechwytywać, kopiować, reprodukować, podawać do publicznej wiadomości ani transmitować, wykorzystywać podczas występów publicznych lub nadużywać żadnego z Produktów ani ich części, w tym żadnej informacji uzyskanej za pośrednictwem usługi PSN lub w związku z usługą PSN;
(v) używać ani udostępniać nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania w celu uzyskania dostępu lub nawiązania interakcji z usługą PSN lub dostępnymi w niej Produktami (dotyczy to również wszelkich kodów oraz urządzeń umożliwiających obejście funkcji zabezpieczających lub ograniczeń);
(vi) obchodzić ani podejmować prób obejścia żadnego systemu uwierzytelniania użytkownika ani funkcji zabezpieczających, chyba że jest to w sposób wyraźnie dozwolony w ramach obowiązującego prawa;
(vii) wprowadzać kodu, zawartości lub wiadomości, które mogłyby być szkodliwe dla nas, naszych licencjodawców lub innych użytkowników, na przykład wirusów, robaków, oprogramowania szpiegowskiego lub bomb czasowych;
(viii) używać skradzionych lub uzyskanych niezgodnie z prawem: sprzętu, oprogramowania, Kont, danych uwierzytelniających Kont, Walut wirtualnych ani Produktów.

14. Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Podczas korzystania przez użytkownika z usługi PSN oraz dostępnych w niej Produktów my, inni użytkownicy i strony trzecie mogą gromadzić, wykorzystywać i udostępniać innym informacje powiązane z użytkownikiem (lub niepełnoletnimi członkami jego rodziny). Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych odnoszących się do użytkownika wyjaśniono w Polityce prywatności PlayStation, dostępnej pod adresem www.playstationnetwork.com/privacy-policy. Korzystając z usługi PSN i powiązanych z nią Produktów użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych w sposób wyjaśniony w tej polityce.
Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania i rejestrowania zgodnie z własnym uznaniem (lub do zaangażowania stron trzecich do monitorowania lub rejestrowania) dowolnych działań użytkownika oraz do usuwania zgodnie z własnym uznaniem wszelkich udostępnionych przez niego materiałów, bez wcześniejszego powiadomienia. Może to dotyczyć takich informacji, jak treść wiadomości głosowych i tekstowych użytkownika, filmy rozgrywki, czas i miejsce działań użytkownika, jego nazwa, identyfikator internetowy PSN oraz adres IP. Możemy również otrzymywać informacje dotyczące działań użytkownika w ramach usługi PSN od innych użytkowników. Wszelkie zgromadzone w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane przez nas lub firmy z nami stowarzyszone do wyegzekwowania niniejszych warunków świadczenia usługi w celu zachowania zgodności z prawem, ochrony naszych praw oraz praw naszych licencjodawców i użytkowników oraz w celu zapewnienia osobistego bezpieczeństwa naszych pracowników, podwykonawców i użytkowników. Te informacje zostaną przekazane policji lub innym odpowiednim władzom. Uwaga: nie możemy monitorować wszystkich działań w ramach usługi PSN i nie zobowiązujemy się do tego.

Użytkownik nie powinien ujawniać w usłudze PSN swoich danych osobowych, w tym między innymi numerów telefonu, adresów e-mail i adresów fizycznych.

15. Aktualizacje oprogramowania oraz ich wpływ na użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne pobieranie aktualizacji na jego system Sony, gdy system zostanie podłączony do Internetu i/lub użytkownik zaloguje się na Koncie. Celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usługi i/lub usprawnianie działania funkcji. Ponadto użytkownik może odpowiednio skonfigurować system Sony, aby umożliwić automatyczne lub ręczne pobieranie aktualizacji.

Użytkownik akceptuje, że aktualizacje mogą:
(i) aktualizować system operacyjny systemu Sony i inne oprogramowanie oraz zmieniać lub usuwać niektóre funkcje;
(ii) powodować utratę danych, zatem w celu uniknięcia ich trwałej utraty użytkownik powinien archiwizować osobiste zdjęcia, muzykę, filmy oraz inne dane przechowywane w systemie Sony;
(iii) być wykorzystywane przez użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usługi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie upoważniony do otrzymania zwrotu pieniędzy w związku ze zmianą lub usunięciem funkcji lub utratą jakichkolwiek danych w związku z aktualizacją systemu.

16. Konserwacja lub zamknięcie usługi PSN

Możemy w dowolnym momencie zaprzestać udostępniania usługi PSN i/lub powiązanych z nią Produktów na dowolny czas i z dowolnego powodu, w tym z powodu dochodzenia prowadzonego w związku z incydentem dotyczącym bezpieczeństwa i w celu przeprowadzenia konserwacji oraz aktualizacji systemu. Jeśli cała usługa PSN zostanie trwale zamknięta, użytkownikowi przysługuje możliwość otrzymania na życzenie zwrotu niewykorzystanych funduszy z portfela oraz zwrotu z tytułu niewykorzystanego okresu subskrypcji. Użytkownik nie będzie upoważniony do otrzymania zwrotu pieniędzy za jakąkolwiek niewykorzystaną Walutę wirtualną ani za inne Produkty.

17. Zamykanie Konta

Użytkownik może zamknąć swoje Konto, kontaktując się z nami z użyciem poniższych danych. Możemy zamknąć Konto użytkownika, jeśli nie było ono używane przez co najmniej 24 miesiące. W obu przypadkach użytkownikowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanych funduszy z portfela ani zwrot z tytułu niewykorzystanego okresu subskrypcji, chyba że będziemy do tego zobowiązani przez prawo. Po zamknięciu Konta użytkownik nie będzie mógł korzystać z usługi PSN ani produktów zakupionych w ramach tego Konta.

18. Ochrona usługi PSN (w tym niezachowanie zgodności z niniejszymi Warunkami świadczenia usługi)

Jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, że użytkownik lub jeden z niepełnoletnich członków jego rodziny albo osoba korzystająca z dowolnego Konta, które użytkownik udostępni do użytku na swojej konsoli, narusza niniejsze Warunki świadczenia usługi, naraża na szwank dobre imię usługi PSN, angażuje się w działania związane z oszustwem lub jeśli stwierdzimy, że Konto użytkownika zostało zhakowane lub w inny sposób naruszono jego zabezpieczenia, możemy podjąć działania uznane przez nas za stosowne do okoliczności, mające na celu ochronę interesów naszych i naszych użytkowników. W szczególności możemy:
(i) zresetować hasło do Kont użytkownika (w tym do Kont niepełnoletnich członków rodziny);
(ii) przesłać do systemu Sony użytkownika aktualizacje mające na celu przerwanie nieupoważnionego użycia;
(iii) wyłączyć lub zawiesić wszelkie subskrypcje związane z Kontami użytkownika (w tym Kontami niepełnoletnich członków rodziny);
(iv) wyłączyć lub zawiesić dostęp do całości lub dowolnej części Produktów dostępnych za pośrednictwem usługi PSN;
(v) zablokować czasowo lub trwale Konta użytkownika (w tym wszystkie Konta niepełnoletnich członków rodziny);
(vi) zablokować czasowo lub trwale dostęp do usługi PSN za pośrednictwem wszystkich systemów Sony, z których korzysta użytkownik;
(vii) podjąć, wszcząć i/lub przyłączyć się do urzędowych, kryminalnych i/lub prywatnych działań prawnych skierowanych przeciwko użytkownikowi.

W czasie gdy Konto (lub Konta) i/lub system Sony użytkownika są zablokowane, użytkownik nie ma możliwości korzystania z Produktów, za które zapłacił. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanych funduszy z portfela ani zwrot z tytułu niewykorzystanego okresu subskrypcji, chyba że będziemy do tego zobowiązani przez prawo. Pomimo zablokowania Konta, użytkownik może się skontaktować z obsługą klienta, jeśli nie chce odnawiać swoich subskrypcji.

Niemożność lub opóźnienie podjęcia działań w odpowiedzi na wszelkie naruszenia nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw lub środków i nadal możemy podjąć działania w odpowiedzi na te lub inne naruszenia w późniejszym czasie.

19. Prawa użytkownika i zakres naszej odpowiedzialności

Nie wykluczamy ani w żaden sposób nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za:
(i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania ze strony naszych pracowników, agentów lub podwykonawców;
(ii) nasze oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
oraz
(iii) wszelkie inne zobowiązania, których nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

W sytuacjach innych niż wymienione w niniejszym punkcie 19 nie ponosimy odpowiedzialności ani odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialności deliktowej, w tym odpowiedzialności za zaniedbanie ani innej odpowiedzialności, ani nie udzielamy gwarancji ani zapewnień w związku z:
(i) jakością, funkcjonalnością, dostępnością, kompletnością, dokładnością ani wydajnością usługi PSN lub powiązanych z nią Produktów;
(ii) wszelkimi błędami, wadami lub wirusami ani złośliwym wykorzystaniem usługi PSN lub powiązanych z nią Produktów;
(iii) niemożnością zakupu lub korzystania z dowolnych Produktów lub usługi PSN;
(iv) działaniami innych użytkowników usługi PSN lub hakerów ani udostępnianymi przez nich materiałami;
(v) Produktami, które nie są sprzedawane przez nas;
(vi) niezgodnością Produktów z systemami i oprogramowaniem Sony z licencją na sprzedaż poza Europą, Bliskim Wschodem, Afryką, Indiami, Rosją i Oceanią;
(vii) utratą danych, utratą lub uszkodzeniem oprogramowania lub sprzętu w wyniku uzyskiwania dostępu do usługi PSN;
(viii) ewentualną utratą satysfakcji;
(ix) łączem internetowym użytkownika, w tym połączeniem, opłatami za przesyłanie danych i roaming ani niemożnością uzyskania przepustowości umożliwiającej pobranie lub odtworzenie strumieniowe Produktów w ramach usługi PSN;
(x) stratami, które może spowodować użytkownik, które nie zostały spowodowane naruszeniem przez nas niniejszych warunków świadczenia usługi;
(xi) używaniem Produktów do celów komercyjnych lub biznesowych (Produkty są przez nas dostarczane wyłącznie na użytek domowy i użytek własny) i nie ponosimy wobec użytkownika odpowiedzialności za utratę zysków, straty biznesowe, przerwy w działalności ani utratę możliwości biznesowych;
(xii) złośliwymi działaniami stron trzecich, w tym między innymi działaniami takimi jak „hakowanie", rozpowszechnianie wirusów, ataki typu odmowa usługi, rozprzestrzenianie złośliwego kodu i koni trojańskich lub nieupoważniony dostęp do Konta użytkownika;
(xiii) stratami, na które może być narażony użytkownik w wyniku nieuprawnionego wykorzystania jego Konta lub Kont niepełnoletnich członków rodziny (chyba że takie wykorzystanie było bezpośrednim wynikiem popełnionego przez nas błędu);
(xiv) zobowiązaniami będącymi wynikiem zdarzenia, nad którym nie mogliśmy mieć kontroli (np. zdarzenia będącego wynikiem działania siły wyższej).

W dowolnym momencie możemy wycofać dostęp do bezpłatnych Produktów lub subskrypcji próbnych.

Zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym punkcie 19:

(a) Jeśli nie dostarczymy któregoś z opłaconych Produktów, naszym obowiązkiem i jedynym rozwiązaniem dla użytkownika (zgodnie z naszym uznaniem) jest ponowne dostarczenie Produktu lub dodanie do portfela PSN użytkownika kwoty zapłaconej przez niego za Produkt.
(b) Jeśli dostarczony przez nas opłacony Produkt będzie wadliwy, zaoferujemy użytkownikowi (zgodnie z naszym uznaniem) naprawę lub wymianę Produktu. Jeśli zdecydujemy się naprawić Produkt, ale nie uda nam się go naprawić w rozsądnym terminie lub bez narażania użytkownika na znaczące niedogodności, przekażemy użytkownikowi zwrot kosztów w całości lub w części (na podstawie wartości zawartości, którą uzyskał użytkownik).
(c) Nasza odpowiedzialność i jedyne rozwiązanie dla użytkownika w każdym innym przypadku ogranicza się do kwoty 50 GBP (lub jej równowartości w walucie lokalnej) lub do kwoty niewykorzystanych funduszy zgromadzonych w portfelu PSN użytkownika, jeśli ta kwota jest wyższa.

20. Zmiany w umowach zawartych przez nas z użytkownikiem oraz nasze prawo do przenoszenia naszych umów z użytkownikiem

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszych warunkach świadczenia usługi. Jeśli będą to zmiany istotne, poprosimy użytkownika o zaakceptowanie nowej wersji niniejszych warunków świadczenia usługi. Jeśli zmiany będą drobne, poprosimy użytkownika o zaakceptowanie nowej wersji lub powiadomimy go o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, na przykład komunikatem wyświetlanym podczas logowania do usługi PSN, wiadomością w usłudze PSN lub wiadomością e-mail przesłaną pod adres e-mail zarejestrowany na Koncie. Dalsze korzystanie z usługi PSN za pośrednictwem konta użytkownika lub kont jego niepełnoletnich członków rodziny po przesłaniu takiego powiadomienia będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Użytkownik nie będzie mógł nadal korzystać z zakupionego wcześniej dostępu do usługi PSN lub Oprogramowania, jeśli nie zaakceptuje wszystkich zmian. W przypadku niezaakceptowania zmiany w niniejszych Warunkach świadczenia usługi lub w Warunkach korzystania z oprogramowania należy skontaktować się z nami w celu zamknięcia Konta. W takim przypadku użytkownik otrzyma zwrot niewykorzystanych funduszy z portfela.

W dowolnym momencie, bez zgody użytkownika możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków świadczenia usługi oraz dowolnych umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a nami w związku z niniejszymi warunkami świadczenia usługi. Przekażemy jednak użytkownikowi stosowną informację w przypadku planowania tego rodzaju działania. W przypadku niezadowolenia użytkownika z takiego przeniesienia użytkownik może zamknąć swoje Konto w sposób zgodny z warunkami podanymi w punkcie 17. Użytkownik nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków świadczenia usługi ani umów zawartych z nami w związku z niniejszymi warunkami świadczenia usługi.

21. Prawo właściwe, jurysdykcja oraz prawa stron trzecich

W granicach dozwolonych przez prawo użytkownik wyraża wraz z nami zgodę na to, by niniejsze warunki świadczenia usługi, omówione w nich kwestie oraz wszelkie wynikłe z tego spory podlegały prawu angielskiemu i były zgodnie z nim interpretowane, a także zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów angielskich.

Na mocy ustawy Contracts (Rights of Third Parties) Act z 1999 roku Sony Interactive Entertainment Europe Limited ma prawo do egzekwowania dowolnego z warunków zawartych w niniejszych warunkach świadczenia usługi, przynoszących korzyść firmie Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited. Poza tym nikt inny niż osoba będąca stroną niniejszych warunków świadczenia usługi, jej spadkobiercy oraz upoważnieni pełnomocnicy nie dysponuje żadnym prawem do egzekwowania żadnego z warunków. Prawa stron do rozwiązania, unieważnienia lub uzgodnienia jakiejkolwiek zmiany, odstąpienia lub ugody na mocy niniejszych warunków świadczenia usługi nie są uzależnione od zgody jakiejkolwiek innej osoby.

22. Informacje o naszej firmie i dane kontaktowe

Nasza firma nazywa się Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (nr rej. 06020283), z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania (przed 29 lipca 2016 r. znana pod nazwą Sony Network Entertainment Europe Limited). Można się z nami kontaktować pod powyższym adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Polska: pomoc@pl.playstation.com

Inne sposoby skontaktowania się z nami (w tym numer telefonu) można znaleźć pod adresem www.playstation.com/get-help/contact-us/.

W razie uwag lub pytań dotyczących usług i/lub Produktów stron trzecich dostępnych w ramach usługi PSN należy skontaktować się z odpowiednią stroną trzecią.

 

Warunki korzystania z oprogramowania

1. Kim jesteśmy?
1.1. Nasza firma nazywa się Sony Interactive Entertainment Europe Limited (nr rej. 03277793), z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

2. Zdefiniowane terminy
2.1. „System Autoryzowany" oznacza dowolny z systemów: PS1, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV i PlayStation®4.

2.2. „PSN" oznacza PlayStation®Network.

2.3. „Oprogramowanie" oznacza grę PlayStation oraz oprogramowanie użytkowe, opracowane z myślą o ich działaniu w jednym lub większej liczbie Systemów Autoryzowanych.

3. Do czego odnoszą się Warunki korzystania z oprogramowania?
3.1. Nasze Warunki korzystania z oprogramowania („Warunki") odnoszą się do korzystania ze wszelkiego Oprogramowania działającego w Systemach Autoryzowanych. Obejmuje to korzystanie z usługi PlayStation™Now, umożliwiającej uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania za pośrednictwem takich urządzeń, jak komputery i telewizory Smart TV.

4. Licencjonowanie Oprogramowania
4.1. Przy zakupie Oprogramowania użytkownikowi udzielana jest licencja na korzystanie z tego Oprogramowania w sposób opisany w niniejszych Warunkach, jednak użytkownik nie nabywa prawa własności do Oprogramowania. W razie nieprzestrzegania niniejszych Warunków mamy prawo odebrać Licencję na Oprogramowanie udzieloną na mocy niniejszych Warunków, co oznacza, że użytkownik traci prawo do korzystania z Oprogramowania.

5. Kto udziela Licencji na Oprogramowanie?
5.1. Istnieją dwa typy Oprogramowania:
5.1.1. oprogramowanie wydawane przez nas, na które to my udzielamy licencji; oraz
5.1.2. oprogramowanie wydawane przez inne firmy, na które licencji udzielają te firmy.

5.2. Wydawca podany jest albo:
5.2.1. na opakowaniu — w przypadku Oprogramowania na fizycznym nośniku, takim jak płyta DVD czy Blu-ray lub karta pamięci PS Vita („Oprogramowanie na nośniku"); albo
5.2.2. w opisie produktu — w przypadku Oprogramowania udostępnianego przez PlayStation®Store lub inne tego rodzaju placówki dystrybucji cyfrowej przez nas zatwierdzane („Oprogramowanie w postaci cyfrowej").

5.3. Jeśli to my jesteśmy wydawcą Oprogramowania, udzielamy licencji na jego użytkowanie zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz ewentualnie innymi szczegółowymi warunkami przekazanymi przez nas w odniesieniu do konkretnego Oprogramowania.

5.4. Jeśli Oprogramowanie jest publikowane przez innego wydawcę, udziela on licencji na korzystanie z Oprogramowania na warunkach, które obejmują niniejsze Warunki, ale nie muszą się do nich ograniczać. Wydawca ten może także narzucać inne warunki korzystania z Oprogramowania, w którym to przypadku takie warunki obowiązywać będą łącznie z niniejszymi Warunkami, a nie zamiast nich. W przypadku konfliktu pomiędzy dodatkowymi warunkami a niniejszymi Warunkami moc obowiązującą będą miały niniejsze Warunki.

6. Ograniczenia użytkowania Oprogramowania
6.1. Licencja na korzystanie z Oprogramowania to niewyłączna, nieprzenoszalna licencja osobista na korzystanie z Oprogramowania jedynie na prywatny użytek i tylko w Systemach Autoryzowanych (jak podano na opakowaniu Oprogramowania na nośniku, w opisie produktu w przypadku Oprogramowania w postaci cyfrowej lub w inny sposób przez nas podawany) oraz wyłącznie w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Indiach, Rosji i Oceanii.

6.2. Nie wolno wykorzystywać Oprogramowania w celach komercyjnych, rozpowszechniać go, pobierać opłat za jego używanie ani w inny sposób udostępniać publicznie bez naszej wyraźnej zgody oraz, jeśli zostało ono wydane przez inną firmę, bez zgody zarówno naszej, jak i tej firmy.

6.3. Nie wolno dzierżawić, wynajmować, podlicencjonować, publikować, modyfikować, adaptować ani tłumaczyć żadnej części Oprogramowania.

6.4. Nie wolno emulować Oprogramowania.

6.5. W najwyższym stopniu dozwolonym przez prawo, nie wolno dokonywać inżynierii odwrotnej, dekompilacji, rozkładu ani kopiować żadnej części Oprogramowania ani tworzyć jego pochodnych, ani w żaden inny sposób próbować stworzyć kod źródłowy z kodu źródłowego Oprogramowania.

6.6. Nie wolno korzystać z żadnych sposobów obchodzenia lub wyłączania jakiegokolwiek mechanizmu szyfrowania lub uwierzytelniania w Systemach Autoryzowanych i w dowolnym Oprogramowaniu ani sposobów uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do jakiegokolwiek konta, usługi, sprzętu, oprogramowania lub sieci związanej z PSN, lub ingerowania w powyższe.

6.7. Nie wolno używać kradzionych ani uzyskanych niezgodnie z prawem Systemów Autoryzowanych i Oprogramowania.

6.8. Korzystanie z funkcji społecznościowych zainstalowanych w naszych Systemach Autoryzowanych oraz autoryzowanym Oprogramowaniu wydawanym w celu używania go w tych Systemach zgodnie z obowiązującymi umowami określonymi w punkcie 10.1 nie stanowią naruszenia postanowień punktów 6.2 i 6.5 niniejszych Warunków.

7. Odsprzedaż
7.1. Nie wolno odsprzedawać ani Oprogramowania na nośniku ani Oprogramowania w postaci cyfrowej, chyba że w tym celu uzyskano od nas wyraźne upoważnienie, a w przypadku publikowania tego Oprogramowania przez inną firmę, wymagane jest dodatkowo upoważnienie tej firmy.

8. Klasyfikacja wiekowa
8.1. Jeśli Oprogramowanie opatrzone jest klasyfikacją wiekową, oznacza to, że zawiera ono treści nieodpowiednie dla osób w wieku niższym niż określony w tej klasyfikacji. Rodziców lub opiekunów prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.playstation.com/safety, gdzie podajemy instrukcje, jak zablokować odtwarzanie gier powyżej określonej kategorii wiekowej w systemie PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita lub PlayStation®4.

8.2. Jeśli zarejestrowany wiek użytkownika lub właściciela konta, za którego użytkownik jest odpowiedzialny, jest niższy niż kategoria wiekowa wskazana na konkretnym Oprogramowaniu, możemy zablokować użytkownikowi lub właścicielowi konta możliwość przeglądania, zakupu lub użytkowania Oprogramowania. W odniesieniu do Oprogramowania z grami, możemy zablokować dostęp użytkownika lub właściciela konta do korzystania z gry w trybie online, nawet jeśli wersje offline działają w systemie PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita lub PlayStation®4.

9. Prywatność i korzystanie z Oprogramowania w sieci
9.1. Sieć PSN (Playstation Network) pozwala na korzystanie z Oprogramowania w Internecie. Podczas korzystania z PSN:
9.1.1. Warunki świadczenia usługi PSN oraz Umowa użytkownika („Warunki świadczenia usługi") zawarte z Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited podczas zakładania konta w sieci PSN (dalej: „Konto") obowiązują łącznie z niniejszymi Warunkami. Aktualne Warunki świadczenia usługi można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. Zarówno my, jak i Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited możemy gromadzić informacje na temat użytkowników. Wyjaśnienie sposobów korzystania z danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności PlayStation. Warunki świadczenia usługi oraz Politykę prywatności PlayStation Privacy można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.3. Jeśli licencję na Oprogramowanie wydała inna firma, ona także może gromadzić informacje na temat użytkownika zgodnie z własną polityką prywatności.

10. Zachowanie wobec nas oraz innych użytkowników
10.1. W Systemach Autoryzowanych oraz Oprogramowaniu mogą być dostępne funkcje społecznościowe, umożliwiające komunikację i interakcję z innymi osobami poprzez PSN oraz inne serwisy społecznościowe. Funkcje społecznościowe podlegają kilku umowom z różnymi firmami:
10.1.1. niniejszym Warunkom; oraz
10.1.2. Warunkom świadczenia usługi;
10.1.3. Polityce prywatności PlayStation; oraz
10.1.4. ewentualnym dodatkowym warunkom narzuconym przez wydawcę Oprogramowania; oraz
10.1.5. ewentualnym dodatkowym warunkom narzuconym przez firmę prowadzącą serwis społecznościowy, z którego użytkownik korzysta (w którym użytkownik może być zobowiązany do założenia konta).

10.2. Podczas interakcji z nami lub innymi użytkownikami (wśród których mogą być dzieci), należy zachowywać się zgodnie z prawem, przyzwoicie, z rozwagą i szacunkiem. Dotyczy to korzystania z wszelkich funkcji udostępniania i komunikacji dostępnych w PSN, które umożliwiają udostępnianie wiadomości, komentarzy, obrazów, zdjęć, plików wideo, modów/dodatków do gier, wizualnych zapisów gier oraz innych materiałów i informacji (dalej: „Media generowane przez użytkownika" lub „MGU"), a także komunikacji z pracownikami naszego działu obsługi klienta oraz z innymi pracownikami i przedstawicielami poprzez wiadomości e-mail, telefonicznie lub innymi drogami.

10.3. Przykłady:
10.3.1. Nie wolno udostępniać żadnych treści wulgarnych ani wykorzystywać funkcji społecznościowych, mając na celu skrzywdzenie lub zastraszenie innej osoby.
10.3.2. Nie wolno udostępniać żadnych treści oszczerczych ani obraźliwych (w tym pod względem rasowym, etnicznym, religijnym lub seksualnym).
10.3.3. Nie wolno stosować ani promować mowy nienawiści, zachowań agresywnych ani niedozwolonych substancji.
10.3.4. Nie wolno stosować gróźb ani przemocy, ani popierać stosowania przemocy, co dotyczy również gróźb związanych z terroryzmem oraz popierania terroryzmu.
10.3.5. Nie wolno zachowywać się w sposób zakłócający spokój, zagrażający lub zastraszający, ani podszywać się pod inne osoby lub prześladować innych użytkowników.
10.3.6. Nie wolno przesyłać spamu ani przekazywać rekomendacji/ofert osobom z listy kontaktów bez ich zgody.
10.3.7. Nie wolno oszukiwać ani wykorzystywać błędów, usterek, braków w zabezpieczeniach oraz niezamierzonych zachowań mechaniki gry istniejących w Oprogramowaniu, sieci PSN lub dostępnych w niej produktach w celu uzyskania nieuczciwej przewagi.
10.3.8. Nie wolno udostępniać, wymieniać, wyłudzać ani pozyskiwać danych logowania do Kont.
10.3.9. Nie wolno wykorzystywać Oprogramowania, sieci PSN ani dostępnych w niej produktów do celów związanych z jakąkolwiek działalnością komercyjną, ani powiązywać ich z tego rodzaju działalnością.
10.3.10. Nie wolno postępować w sposób naruszający prywatność lub prawa własności intelektualnej.
10.3.11. Nie wolno wykonywać żadnych działań będących w sprzeczności z niniejszymi Warunkami lub obowiązującym prawem.
10.3.12. Należy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i dobrymi manierami.

11. Tworzenie i udostępnianie w sieci
11.1. MGU utworzone i udostępniane przez użytkownika są jego własnością, jednakże my (a także w stosownych przypadkach wydawca Oprogramowania) nadal zachowujemy prawa własności intelektualnej do MGU użytkownika, tym samym nie wolno mu wykorzystywać MGU do celów komercyjnych bez zgody zarówno naszej, jak i wydawcy Oprogramowania.

11.2. Każdy użytkownik udziela upoważnienia zarówno nam i powiązanym z nami podmiotom, jak i innym użytkownikom PSN do używania, rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania, wyświetlania i publikowania jego MGU, jego identyfikatora internetowego (oraz imienia/nazwiska, jeśli zdecyduje się go używać) poprzez sieć PSN i inne powiązane serwisy, takie jak strony internetowe powiązane z Oprogramowaniem. Każdy użytkownik upoważnia nas także, bez opłat na swoją rzecz, do licencjonowania, sprzedaży i innego wykorzystywania dla celów komercyjnych jego MGU (np. sprzedaży subskrypcji dostępu do jego MGU (osobno lub w połączeniu z innymi MGU) i/lub uzyskiwania przychodów z reklam w związku z MGU), oraz do wykorzystywania jego MGU w promowaniu produktów, Oprogramowania i usług PlayStation®. Każdy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zarówno my, jak i inni użytkownicy PSN mogą dokonywać zmian w jego MGU oraz usuwać je, i zrzeka się wszelkich osobistych praw autorskich do swoich MGU. Zamieszczenie MGU będzie oznaczać, że użytkownik dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do zamieszczania takich MGU i do udzielania praw określonych w tym punkcie.

12. Co robić w razie doznania nieprzyjemności w sieci?
12.1. Chcemy, aby wszyscy użytkownicy czerpali radość z uczestnictwa we wspólnocie sieciowej, jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że każdy będzie zachowywać się w sposób właściwy. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za działania oraz MGU innych użytkowników sieci PSN, ani wobec innych użytkowników za działania i MGU któregokolwiek użytkownika.

12.2. Jeśli podczas gry użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem, prosimy o powiadomienie o tym odpowiedniego wydawcy (którym możemy być my).

12.3. Choć możemy umożliwiać wszystkim użytkownikom łączenie się z serwisami społecznościowymi oraz innymi witrynami internetowymi stron trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za te serwisy. Jeśli użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem w serwisie społecznościowym lub witrynie internetowej strony trzeciej, należy zgłosić to w serwisie społecznościowym lub witrynie internetowej strony trzeciej poprzez ich własny system składania zażaleń.

13. Składanie skarg poprzez wydawane przez nas gry
13.1. W publikowanych przez nas grach oraz w ramach funkcji realizowanych poprzez nasze Systemy Autoryzowane (np. komunikatory PSN) udostępniamy mechanizmy składania zażaleń tam, gdzie naszym zdaniem mogą być najbardziej odpowiednie. Opcja ta będzie na przykład dostępna przy komunikatach otrzymywanych w sieci PSN oraz w narzędziach znajdujących się w grach, w każdej spośród wydawanych przez nas gier, jeśli taka gra oferuje możliwość udostępniania MGU. Jeśli użytkownik korzysta z najbliższego narzędzia do składania zażaleń, ma wtedy również możliwość przesłania nam odpowiedniego dowodu, co pozwoli nam ocenić jego zgłoszenie. Użytkownik musi mieć świadomość, że także inne osoby mogą zgłaszać zażalenia pod jego adresem i na jego MGU.

13.2. Więcej informacji na temat składania zażaleń można znaleźć pod adresem www.playstation.com/safety.

14. Czy monitorujemy zachowania użytkowników w Internecie?
14.1. Tak, ale nie jesteśmy w stanie monitorować wszystkich działań związanych z Oprogramowaniem i nie zobowiązujemy się do tego. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do monitorowania i odnotowywania wszelkiej działalności związanej z Oprogramowaniem oraz do usuwania dowolnych MGU, według własnego uznania, bez konieczności dalszego powiadamiania. Korzystanie z Oprogramowania może być przez nas zapisywane, odbierane i do nas przesyłane przez innych użytkowników, jak opisano w punkcie 13.1. Wszelkie zebrane w ten sposób informacje, np. MGU, treść komunikatów głosowych i tekstowych, materiał filmowy ukazujący proces grania przez użytkownika, czas i miejsce działań użytkownika, jak i jego prawdziwe imię/nazwisko, identyfikator internetowy PSN oraz adres IP mogą zostać wykorzystane przez nas lub powiązane z nami spółki celem egzekwowania niniejszych Warunków oraz Warunków świadczenia usługi, przy czym ma to na celu przestrzeganie prawa, ochronę naszych praw oraz praw licencjodawców i użytkowników oraz zapewnienie osobistego bezpieczeństwa naszym pracownikom i użytkownikom. Te informacje zostaną przekazane policji lub innym odpowiednim władzom. Zgadzając się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Oprogramowania, użytkownik wyraża na to wyraźną zgodę.

15. Sklepy internetowe
15.1. Korzystając z Oprogramowania w sieci, można mieć możliwość nabywania artykułów w sklepie internetowym za pomocą portfela SEN. Wszystkie zakupy dokonywane są w firmie Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited i podlegają Warunkom świadczenia usługi.

16. Przekazywanie uwag oraz próbne wersje beta
16.1. Jesteśmy otwarci na pomysły oraz uwagi dotyczące naszych usług oraz produktów, jednak użytkownicy mogą przekazywać nam wyłącznie swoje własne pomysły oraz uwagi. Przekazując nam swoje pomysły oraz uwagi, użytkownik przenosi na nas prawo własności do nich, jednak decyzja o zastosowaniu się do nich pozostaje w naszej gestii. Użytkownik nie otrzyma zapłaty ani żadnego innego wynagrodzenia za przekazane pomysły lub uwagi.

16.2. Jeśli użytkownik decyduje się uczestniczyć w testowaniu bezpłatnych wersji beta lub jeśli wykorzysta kupon na taką wersję, wyraża zgodę na następujące warunki dodatkowe:
16.2.1. Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo oprogramowania w wersji beta i utrzymywać je w dobrym stanie, nie może kopiować, przekazywać ani sprzedawać oprogramowania w wersji beta żadnym innym osobom oraz nie może próbować dokonywać inżynierii odwrotnej ani wykorzystywać oprogramowania w wersji beta do tworzenia dzieł pochodnych.
16.2.2. Udzielana użytkownikowi licencja na korzystanie z oprogramowania dotyczy wyłącznie wersji beta tego oprogramowania.
16.2.3. Nie udzielamy gwarancji, że oprogramowanie w wersji beta będzie działać prawidłowo (ani że w ogóle będzie działać).
16.2.4. Podczas testowania wersji beta możemy modyfikować oprogramowanie w wersji beta bez powiadamiania, co może wiązać się z dodawaniem lub usuwaniem danych, zawartości oraz funkcji, a użytkownik akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności w związku z utratą wszelkich tego rodzaju danych, zawartości i funkcji.
16.2.5. W dowolnym momencie możemy zakończyć testowanie wersji beta lub uniemożliwić użytkownikowi dostęp do niej.

17. Aktualizacje Oprogramowania i wycofanie usługi
17.1. Oprogramowanie może być poddawane aktualizacjom, co może oznaczać dodanie lub usunięcie istniejących funkcjonalności.

17.2. Zarówno my, jak i inni wydawcy czasem uznajemy za konieczne wycofanie obsługi sieciowej Oprogramowania. Oznacza to koniec dostępności funkcji takich jak gry sieciowe wieloosobowe czy tablice wyników. Jeśli gra występuje tylko w wersji sieciowej, może to oznaczać koniec możliwości korzystania z niej.

17.3. W razie decyzji o konieczności wyłączenia obsługi sieciowej danej gry, będziemy starali się przekazać tę decyzję z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez nasze fora dla graczy oraz pod adresem eu.playstation.com/gameservers.

17.4. Inni wydawcy mogą wycofywać wersje sieciowe swoich gier i mogą powiadamiać o forach i stronach internetowych, na których należy szukać informacji o aktualizacjach.

18. Prawa autorskie
18.1. Całe Oprogramowanie zawiera programy bibliotek, do których prawa autorskie posiada Sony Interactive Entertainment Inc i do których posiadamy wyłączną licencję w regionie geograficznym, na którym prowadzimy działalność. Użytkownik może też być powiadamiany o innych prawach autorskich oraz prawach własności intelektualnej występujących w Oprogramowaniu.

19. Egzekwowanie Warunków korzystania z oprogramowania
19.1. Użytkownik wyraża zgodę na egzekwowanie od niego przez nas niniejszych Warunków korzystania z oprogramowania w odniesieniu do wszelkiego Oprogramowania, bez względu na to, czy jesteśmy jego wydawcą, czy nie.

20. Prawa użytkownika i zakres naszej odpowiedzialności
20.1. Nie wykluczamy ani w żaden sposób nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za:
20.1.1 śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania ze strony naszych pracowników, agentów lub podwykonawców;
20.1.2 oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
20.1.3 wszelkie inne zobowiązania, których nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

20.2. W świetle warunków przedstawionych w punkcie 20.1 nasza odpowiedzialność ogranicza się do kwoty 50 GBP (lub jej równowartości w walucie lokalnej) i jest to jedyne zadośćuczynienie, jakiego może dochodzić użytkownik.

21. Zmiany w niniejszych Warunkach i nasze prawo do przeniesienia umów zawartych z użytkownikiem
21.1 Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach. Jeśli będą to zmiany istotne, poprosimy użytkownika o zaakceptowanie nowej wersji niniejszych Warunków. Jeśli zmiany będą drobne, poprosimy użytkownika o zaakceptowanie nowej wersji lub powiadomimy go o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. Dalsze korzystanie z Oprogramowania za pośrednictwem konta użytkownika lub kont jego niepełnoletnich członków rodziny po przesłaniu takiego powiadomienia będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Użytkownik nie będzie mógł nadal korzystać z zakupionego wcześniej Oprogramowania, jeśli nie zaakceptuje wszystkich zmian.

21.2 W dowolnym momencie możemy bez zgody użytkownika przenieść nasze prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków oraz dowolnych umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a nami w związku z niniejszymi Warunkami. Przekażemy jednak użytkownikowi stosowną informację w przypadku planowania tego rodzaju działania. Użytkownik nie może przenieść swoich praw ani zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

22 Prawo właściwe, jurysdykcja oraz prawa stron trzecich
22.1 W granicach dozwolonych przez prawo użytkownik wyraża wraz z nami zgodę na to, by niniejsze Warunki, omówione w nich kwestie oraz wszelkie wynikłe z tego spory podlegały prawu angielskiemu i były zgodnie z nim interpretowane, a także zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów angielskich.

Ostatnia aktualizacja: Październik 2017 r.