Privacybeleid

Over ons en dit beleid

Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

Sony Interactive Entertainment Europe Limited en haar 100% dochtermaatschappij Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited beheren de gegevens die worden verzameld als u met PlayStation speelt.

Dit privacybeleid legt uit wanneer wij gegevens over u verzamelen, wat wij verzamelen, waarom wij ze verzamelen, met wie wij ze uitwisselen, waar ze verwerkt worden, hoe wij ze behandelen en wat uw opties en wettelijke rechten zijn.

Voor nadere informatie over ons privacybeleid of onze verwerking van gegevens over u, kunt u contact opnemen op een van de twee navolgende wijzen:

Per post:
Data Protection Officer
Sony Interactive Entertainment Europe Limited
10 Great Marlborough Street
Londen
Verenigd Koninkrijk
W1F 7LP

Online:
dpo@scee.net

Sony Interactive Entertainment Europe Limited en Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited zijn in Engeland geregistreerd onder bedrijfsnummers 03277793 en 06020283.

Versie 7.3 (april 2018)

Gegevensverzameling

Welke gegevens wij over u verzamelen

Dit deel legt uit welke gegevens wij over u verzamelen en wat de bronnen van deze informatie zijn. Wij kunnen gegevens die wij uit elk van deze bronnen ontvangen met elkaar combineren. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie gecombineerd verwerken die wij over u, uw bezoeken aan onze website, uw PS4-systeemgameplayverleden etc. hebben verzameld, voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden toegelicht.

Gegevens die u verschaft

U kunt ons rechtstreeks voorzien van bepaalde informatie, waaronder:

Zorg ervoor dat alle persoonsgegevens die u verschaft juist en actueel zijn. Wij zullen belangrijke informatie aangaande uw account met de door u verstrekte contactinformatie naar u verzenden (met inbegrip van meldingen inzake accountveiligheid en gegevensbescherming). Laat ons weten of er eventuele wijzigingen zijn. U kunt de informatie die u ons verstrekt heeft te allen tijde controleren via het Accountbeheer van het Playstation Network. U moet altijd eerst toestemming verkrijgen voordat u ons persoonsgegevens van iemand anders opgeeft.

Consoles en andere apparaten

Telkens wanneer u een PlayStation-console of een PlayStation-app op een PlayStation-console of op andere apparaten (zoals een mobiele telefoon of PC) gebruikt, kunnen wij automatisch toegang krijgen tot informatie omtrent uw gebruik van dit apparaat en die app en die informatie opslaan. Als u inlogt op een PlayStation Network-account, kunnen wij dit combineren met andere gegevens die wij voor dit account hebben.

De gegevens waartoe wij toegang krijgen en die wij op uw apparaten kunnen opslaan, kunnen zijn:

U kunt kiezen of u het door ons vergaren van gegevens via uw PlayStation 4 of PlayStation-app beperkt tot alleen de noodzakelijke servicegegevens voor het verstrekken van de online services die u gebruikt, dan wel of u ons toelaat tevens aanvullende gegevens te verzamelen omtrent hoe u uw apparaat of app instelt en gebruikt. U kunt deze instelling voor gegevensverzameling te allen tijde wijzigen via het instellingenmenu van uw apparaat of app. Dit is dan van toepassing op het toekomstige verzamelen via dat apparaat of die app.

Indien uw apparaat of app crasht, kan u gevraagd worden gedetailleerde informatie omtrent de crash te leveren, waaronder screenshots en video die vóór de crash werden vastgelegd (deze informatie kan automatisch verzonden worden indien de instelling 'Systeemsoftwarefouten automatisch rapporteren' bij u is ingeschakeld).

PlayStation Network en Store

Telkens wanneer u zich aanmeldt bij het PlayStation Network en toegang verkrijgt tot onze onlinediensten (waaronder PlayStation Store), kunnen wij automatisch:

Wij kunnen bijvoorbeeld identificatiegegevens van apparaat en account ontvangen, zoals uw PlayStation Network online-ID en account-ID. Wij kunnen tevensgegevens ontvangen omtrent de inhouden, advertenties en andere informatie die uw apparaten van onze servers opvragen en ontvangen (zoals store-inhoud, trofeeën en vriendenlijsten) en wanneer u deze ontvangt en ermee omgaat, welke inhoud en apps u aan uw winkelmandje in onze Store toevoegt en wat u koopt.

Games

Telkens wanneer u een game speelt die ontwikkeld en/of gepubliceerd is door ons of een andere onderneming van Sony Interactive Entertainment, kunnen wij automatisch:

Wij kunnen bijvoorbeeld identificatiegegevens van apparaat en account ontvangen, zoals informatie omtrent online-ID en account-ID van het PlayStation Network, alsook informatie omtrent hoe u gebruikmaakt van onze online-games, tegen welke spelers u speelt, wanneer u over een hindernis springt of een taak voltooit, wanneer u tussen gebieden op een kaart beweegt en hoelang u in een gebied vertoeft.

Websites, marketing en reclame

Telkenmale wanneer u onze websites bezoekt of reageert op onze marketingcommunicatie en reclame op websites en diensten van ons en van derden, kunnen wij automatisch:

Bijvoorbeeld kunnen wij het volgende ontvangen:

Voor nadere bijzonderheden inzake ons gebruik van cookies en hoe u deze kunt beheren bij een bezoek aan onze websites, wordt u verwezen naar het cookiebeleid van PlayStation op www.playstation.com/legal/cookies.

Derden-partners

Wij kunnen beperkte informatie over u ontvangen van derden-partners, waaronder van:

Gegevensgebruik

Hoe wij de gegevens gebruiken die wij verzamelen

Dit deel licht toe hoe wij de gegevens kunnen gebruiken die wij over u verzamelen. Wij kunnen gegevens gebruiken die zijn gecombineerd met alle bronnen die in het hoofdstuk 'Gegevensverwerking' van dit Privacybeleid zijn toegelicht. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie die wij van u hebben verzameld gecombineerd verwerken: uw bezoeken aan onze website, uw PS4-systeemgameplayverleden etc., voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.

Dienstverlening

Wij (en onze gelieerden en derden die volgens onze instructies namens ons optreden) kunnen uw informatie gebruiken om het PlayStation Network te exploiteren en om de diensten te verlenen waarom u heeft verzocht – om uw account up-to-date te houden kan dit bijvoorbeeld het verwerken van uw aankopen en/of het uitvoeren van krediet- en fraudecontroles zijn.

Wij kunnen de diensten die wij aan u leveren personifiëren gebaseerd op de gecombineerde gegevens die wij over u hebben verzameld (zo kunnen wij bijvoorbeeld uw IP-adres gebruiken om content weer te geven die relevant is voor uw gebied of wij kunnen nieuwe spelers aan u voorstellen of u helpen bij het ontdekken van nieuwe games of sociale media waarvan u het recht heeft om ze te spelen en te bekijken, gebruikmakend van informatie omtrent uw activiteit in het verleden).

Ontwikkeling

Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen om onze bestaande producten en diensten, alsmede uw ervaringen met het gebruik ervan, te begrijpen, verbeteren en versterken, en om nieuwe te helpen ontwikkelen. Bijvoorbeeld kunnen wij de gegevens gebruiken voor optimaal gebruik van gebruikersinterfaces, voor foutopsporing en bug fixing, om het evenwicht tussen verschillende personages, teams of facties in een game te verbeteren, om de voortgang van een game en efficiëntiemechanismen fijn af te stemmen en voor het ontwikkelen van volledige nieuwe hardware, games, apps en websites. Wij kunnen de gegevens eveneens gebruiken om onze bedrijfswerking te plannen en te verbeteren, en om anonieme statistische rapporten samen te stellen.

Moderatie en veiligheid

Wij kunnen PlayStation Network niet in zijn totaliteit bewaken en wij verbinden ons in genen dele hiertoe. Desalniettemin behouden wij ons naar eigen goeddunken het recht voor, uw online-activiteit en communicatie in het gehele PlayStation Network te bewaken en om het even welke content te verwijderen en/of wissen. Wij kunnen de gecombineerde gegevens die wij verzamelen (met inbegrip van informatie zoals de inhoud van uw stem- en tekstcommunicaties, het tijdstip en de locatie van uw activiteiten, alsook uw online-ID op het PlayStation Network, geregistreerde accountgegevens en IP-adres) gebruiken om inbreuken op te sporen en om onze PlayStation Network-servicevoorwaarden, softwaregebruiksvoorwaarden, licentieovereenkomsten voor de systeemsoftware en welke andere door u overeengekomen dienstverleningsvoorwaarden ook te handhaven, alsmede welke regels of gedragscodes ook die van toepassing zijn op uw gebruik van het PlayStation Network. Handhavingsacties die wij kunnen ondernemen, omvatten het opschorten of uitsluiten van accounts en/of apparaten.

Juridische informatie en conformiteit

Wij kunnen de gecombineerde gegevens die wij verzamelen gebruiken voor accountantscontrole, naleving en wettelijke doeleinden (bijvoorbeeld het maken of verdedigen van aanspraken die bij wet vereist zijn).

Marketing en reclame

Wij kunnen onze marketingcommunicatie, koopsuggesties en advertenties die wij tonen op onze en derden-websites evenals onze diensten aan u richten en personifiëren gebaseerd op de gecombineerde gegevens die wij over u hebben verzameld.

U zult deze personifiëring opmerken wanneer u de PlayStation Store bezoekt (weze het via een console, website of game), wanneer wij u marketingcommunicatie sturen of wanneer u websites van ons en van derden (zoals website van sociale media) bezoekt waarop aankopen, content, aanbevelingen of reclame van ons te zien is (u kunt bijvoorbeeld reclame zien voor een game dat lijkt op de game waar u recent mee heeft gespeeld of een product dat u onlangs heeft bekeken op een van onze websites of in de PlayStation Store).

U kunt kiezen of wij de gecombineerde gegevens, die wij over u hebben verzameld, mogen gebruiken om onze reclame en/of onze Store en aanbevelingen om producten en diensten via uw persoonlijke accountinstellingen te kopen, op u af te stemmen en u aan te bieden, en wel als volgt:

Wij zullen datgene wat u ziet steeds enigszins op u toesnijden (bv. om te voorkomen dat u content ziet die u reeds in onze Store hebt gekocht). Marketingcommunicatie – met inbegrip van aanbevelingen – kan nog steeds gepersonifieerd zijn, indien u ervoor kiest deze te ontvangen (zie hieronder). Tevens kunnen sommige oudere apparaten (bv. PS3/Vita) nog steeds enige commerciële personifiëring tonen.

U kunt er ook voor kiezen om gepersonifieerde en op u gerichte marketinge-mails met betrekking tot PlayStation en Sony van ons te ontvangen. Als u later mocht besluiten om geen verdere gepersonaliseerde e-mails van ons te ontvangen, dan kunt u marketingcommunicatie uitschakelen:

Wij streven ernaar uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is te verwerken en dit in ieder geval binnen 28 dagen te doen. Let op: wij zullen u nog wel belangrijke e-mails over uw account sturen, zelfs als u hebt besloten geen marketing-e-mails te willen ontvangen.

Indien u ervoor kiest, niet toe te staan dat wij cookies opslaan en bekijken die niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze websites, zal dit tevens onze mogelijkheid beperken om uw bezoeken aan onze websites te herkennen en de reclame en commerciële aankoopaanbevelingen die op deze websites worden weergegeven doelgericht te maken en te personifiëren. Raadpleeg het cookiesbeleid van PlayStation op www.playstation.com/legal/cookies voor meer gegevens omtrent ons gebruik van cookies en hoe u deze onder controle kunt houden wanneer u onze websites bezoekt.

Gegevensuitwisseling en -overdracht

Met wie en waar wij gegevens uitwisselen

Dit deel licht toe hoe wij de gecombineerde door ons verzamelde gegevens met derden-verkopers en derden-partners uitwisselen die diensten aan ons verlenen of games en apps op het door u gebruikte PlayStation Network aanbieden.

Dienstverleningen

Wij kunnen de gecombineerde door ons verzamelde gegevens met derden-verkopers en derden-partners uitwisselen die diensten aan ons verlenen of games en apps op het door u gebruikte PlayStation Network aanbieden. Wij kunnen bijvoorbeeld uw betalingsgegevens aan banken en andere financiële en antifraudeorganisaties uitwisselen om zodoende uw aankoop te voltooien, betaling te ontvangen en krediet- en fraudecontroles uit te voeren.

Als u toegang krijgt tot derden-games of -apps via het PlayStation Network of u met gebruik van uw PlayStation Network-account zich aanmeldt bij derden-applicaties en websites, zoals derden-aanbieders van games, sociale netwerken en gameconsolidatiewebsites, kunnen wij die derden toegang verschaffen tot enkele van uw PlayStation Network-accountgegevens (zoals uw account-ID, PlayStation Network online-ID, land, geslacht, leeftijd en lijsten van vrienden en geblokkeerde personen) zodat zij hun diensten en websites kunnen exploiteren en verbeteren.

Als u zich aanmeldt met uw PlayStation Network-account om toegang te krijgen tot een dienst van een derde, worden uw gegevens aan ons doorgegeven en bevestigen wij uw identiteit aan die derde maar zullen nooit uw wachtwoord of wachtwoordcode doorgeven.

Als die derden toegang tot uw informatie krijgen of als u uw PlayStation Network-account verbindt aan een account van een derde, moeten zij u op de hoogte stellen over hun gebruik van uw informatie voor eventuele andere doeleinden en, indien dit wettelijk is vereist, uw vooraf gegeven toestemming daarvoor verkrijgen. Een dergelijke verwerking van uw informatie door derden wordt gedekt door hun kennisgevingen, beleid en instemmingen, niet door dit Privacybeleid.

Andere gebruikers

Als u een account voor het PlayStation Network aanmaakt, vormt bepaalde informatie een onderdeel van uw openbaar profiel en maken wij deze via PlayStation.com en derdengamingwebsites toegankelijk voor alle accounts op het PlayStation Network en op internet. Daaronder valt:

U kunt er ook voor kiezen om andere informatie via uw sociale accountinstellingen uit te wisselen, zoals:

Let u er wel op dat iedereen die uw informatie kan zien deze informatie met anderen kan delen, bijvoorbeeld door een gameplayvideo uit te wisselen waarin u voorkomt. Sommige apparaten stellen gebruikers in staat online activiteiten zoals gameplay op te nemen, te streamen en te uploaden en kunnen daardoor zonder uw medeweten buiten het PlayStation Network worden verspreid, hetgeen betekent dat dit buiten u en onze controle plaatsvindt.

U bent verantwoordelijk voor alle content die u op forums, in gemeenschappen, chat en berichtfuncties uitwisselt en deze content zal toegankelijk zijn voor anderen.

Wij raden u aan om met zorg te overwegen met wie u uw informatie deelt. Zorg ervoor dat u niet uw contactgegevens met anderen deelt.

Beveiliging en fraude

Wij kunnen beperkte informatie over u met derden-partners uitwisselen, waaronder:

Juridische en bedrijfsinformatie

Wij kunnen de door ons verzamelde en gecombineerde gegevens uitwisselen:

Overheidsinstanties

Wij kunnen uw informatie aan de politie en andere overheidsinstanties doorgeven als wij menen dat het redelijkerwijze noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, een regulering of wettelijk proces ten behoeve van het opsporen, de bescherming en het afdwingen van de veiligheid van een persoon, zijn eigendom of zijn rechten, om zich te kunnen richten op fraude en beveiliging en om criminele activiteiten te rapporteren. De overgrote meerderheid van de gevallen waarin wij informatie met politie en overheidsinstanties gedeeld hebben, betreffen onderzoek hunnerzijds inzake gestolen apparaten of niet geoorloofd gebruik van betalingsmethoden. In een klein aantal van de gevallen hebben wij tevens informatie geleverd als reactie op fraudebestrijding of ernstiger crimineel onderzoek.

Internationale overdracht

Uw informatie kan voor de in dit privacybeleid opgenomen doeleinden worden verwerkt, opgeslagen en overgedragen buiten het land waarin u verblijft en buiten de Europese Economische Ruimte (EER) alwaar wij gevestigd zijn, zoals de Verenigde Staten of Japan. Wetgeving inzake gegevensbescherming in deze landen kan eventueel niet hetzelfde niveau aan bescherming bieden als in uw land of in de EER en u heeft wellicht minder wettelijke rechten met betrekking tot uw informatie. Wij zorgen ervoor dat er voldoende waarborgen zijn wanneer uw gegevens buiten uw land en de EER worden overgedragen, met inbegrip van de mogelijkheid een beroep te kunnen doen op Privacy Shield- of modelclausules of andere legale middelen, of in het andere geval dat de overdracht alleen plaatsvindt waar zulks wettelijk is toegestaan.

Gegevensverwerking en uw opties

Hoe wij uw gegevens en uw rechten opslaan

Opslag

De gegevens die wij over u verzamelen, bewaren wij zolang als dit noodzakelijk is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Over het algemeen bewaren wij informatie betreffende uw account of apparaat totdat u uw account opheft. U moet zich realiseren dat zelfs na opheffing van uw account de door ons verzamelde gegevens over u nog wel kunnen worden bewaard om juridische redenen, om boekhoudkundige redenen, voor de bedrijfscontinuïteit (back-up), met het oog op fraudebestrijding en om gemeenschapsredenen.

Beveiliging

De toegang tot uw PlayStation-apparaat kan gewoonlijk met een pascode worden ingeperkt. De toegang tot uw account voor het PlayStation Network wordt ingeperkt middels het door u ingestelde wachtwoord. Wij raden u aan om gebruik te maken van de door ons beschikbaar gestelde verscherpte toegangscontroles tot het account, zoals de 2-stappenverificatie.

Gelieve playstation.com te bezoeken en/of contact op te nemen met PlayStation Hulp & Ondersteuning indien u hulp nodig hebt bij het beperken van de toegang tot uw apparaten of accounts.

U dient eventuele wachtwoorden en pascodes voor uw apparaten en accounts veilig te houden en ze aan niemand bekend te maken. Overweeg het uitschakelen van de instelling voor automatisch aanmelden en het inschakelen van de instelling die een wachtwoord vergt voordat aankopen kunnen worden afgesloten, in het bijzonder indien uw PlayStation-apparaat met anderen wordt gedeeld. U moet onmiddellijk contact met PlayStation Hulp & Ondersteuning opnemen als u merkt dat uw account ongeoorloofd wordt gebruikt of andere beveiliging wordt geschonden.

Kindergegevens

U moet minstens 18 jaar zijn om een account voor PlayStation Network aan te maken. Als u evenwel een ouder of voogd bent, kunt u accounts onder uw PlayStation Network-account aanmaken voor kinderen van 7 tot 17 jaar (of de aanmaak van een door uw kind geïnitieerd account bevestigen) om toegang te krijgen tot het PlayStation Network en enkele van zijn diensten. Als u dit doet, zullen wij de gegevens van uw kind volgens dit Privacybeleid verwerken.

U kunt desgewenst toegang krijgen tot bepaalde informatie over voor uw kinderen aangemaakte accounts, met inbegrip van details over de transacties en communicatie van accounts, en u moet verzekeren dat uw kinderen zich ervan bewust zijn dat u deze informatie over hun activiteit kunt zien.

U kunt gebruikmaken van onze instellingen voor ouderlijk toezicht om gebruik van het PlayStation Network door het account van uw kind aan te passen (bijv. voorkomen dat ze online chatten). Zoek naar 'Ouders' op PlayStation.com voor nadere bijzonderheden.

Uw keuzes en rechten

Als u een gebruiker van onze diensten bent, kunt u toegang krijgen tot enige persoonlijke informatie die u ons via het Accountbeheer van het PlayStation Network heeft verschaft en u kunt deze informatie corrigeren en wijzigen.

U kunt kiezen:

Via de instellingen van uw apparaat of app kunt u beslissen of u het door ons vergaren van gegevens via uw PlayStation 4 of PlayStation-app beperkt tot alleen de noodzakelijke servicegegevens voor het verstrekken van de diensten die u gebruikt, dan wel of u ons toestaat tevens aanvullende gegevens te verzamelen. U vindt vergelijkbare instellingen voor onze website via de link naar privacy of cookies onderaan iedere pagina.

U heeft ook het recht om een afschrift, rectificatie, schrapping of blokkering van uw persoonlijke informatie te verzoeken en om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie in bepaalde situaties. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de informatie in de delen 'Over ons' en 'Klachten' van dit Privacybeleid.

U kunt uw account voor PlayStation Network opheffen door contact op te nemen met PlayStation Hulp & Ondersteuning. U dient zich te realiseren dat dit geen invloed heeft op eventuele accounts die u voor andere diensten van Sony heeft, ook al hebt u toegang tot deze diensten gekregen via een account dat u aangemaakt hebt met uw account voor het PlayStation Network (u dient deze afzonderlijk te opheffen) - zie https://www.sony.co.uk/mysony of https://account.sonymobile.com//#/signup/learnmore voor nadere informatie.

Klachtenregeling

Als u bezorgd bent over onze omgang met uw persoonlijke informatie, dient u eerst contact met ons op te nemen zodat wij uw kwestie kunnen trachten op te lossen, gebruikmakend van de gegevens in het gedeelte 'Over ons en dit beleid' in dit Privacybeleid.

Als u echter meent dat wij uw zorg niet adequaat in behandeling hebben genomen en dat wij niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, kunt u dit melden aan uw plaatselijke regelgevende overheid voor de gegevensbescherming of aan het Information Commissioners Office ('ICO') in het Verenigd Koninkrijk. Nadere informatie over de wijze waarop een zorg wordt gemeld aan het ICO treft u aan op https://ico.org.uk/.